ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:31  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:30  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:29  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:57  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:56  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:56  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:55  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Google Classroom ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:54  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 นางเยาวภา ดำเนตร
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวภา ดำเนตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,14:44  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ครูวัลภา ดวงชาทม ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลภา ดวงชาทม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,18:59  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..