ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กาพย์ยอโกสุมพิสัย เรื่อง โกสัมพีอุดมศรีอุดมสุข
ชื่ออาจารย์ : นายธนาวัฒน์ ชนะมาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,23:48  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Google Classroom ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางประทุมพร เคนหวด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,15:22  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่ออาจารย์ : นางประทุมพร เคนหวด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,11:54  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:31  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:30  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,02:29  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:57  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:56  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:56  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูวิทยา โมฬา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โมฬา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:55  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..