ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย รัตนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูลสังฆกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย พงษ์ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย แสนวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวุฒิ เลิศวิชากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวราพงศ์ มุกเพชรเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญล้วน พาละเอ็น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาพร ยะปะเตา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางโคมทอง คุณโน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน กาหลง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ดวงมะฮุง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี หวานขม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรนนท์ เหล่ามสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ