คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย รัตนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817291890
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูลสังฆกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุ
เบอร์โทร : 0957060183
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย แสนวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0892746402
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุฒิ เลิศวิชากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0866407394
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวราพงศ์ มุกเพชรเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0986047687
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ศีลคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาพร ยะปะเตา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0892744597
ชื่อ-นามสกุล : นางโคมทอง คุณโน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895691711
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0812727233
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ดวงมะฮุง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0812621721
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี หวานขม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862358067
ชื่อ-นามสกุล : นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0856933448