กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0874295443
อีเมล์ : wasana.laod@gmail.com

นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0835585628
อีเมล์ : maneewan.k@obec.moe.go.th

นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0902939886
อีเมล์ : psodachan@gmail.com

นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0896235963
อีเมล์ : ppacharawan@yahoo.com

นางกาญจนรพี มีหิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0630499456
อีเมล์ : Kanchanarapee@gmail.com

นางไตรรัตน์ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0800101551
อีเมล์ : trairat.n@obec.moe.go.th

นางทองจันทร์ สลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0933251646
อีเมล์ : krootongchan@hotmail.co.th

นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0834965516
อีเมล์ : swootchai@gmail.com

นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0612323624
อีเมล์ : yayi69.yy@gmail.com

นางสาวรัตติมา วระวาท
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0935629662
อีเมล์ : kt.pp.33@gmail.com

นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0914187699
อีเมล์ : chankamon.s1992@hotmail.com

นางสาวเบญจารี วาปีโส
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0922613549
อีเมล์ : namputtha.ben@gmail.com

นางสาวอภิญญา สีเสน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 083-1490474
อีเมล์ : opor_fon@hotmail.com

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0985856107
อีเมล์ : baitoey.wassana1992@gmail.com

Nancy Donwicha
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 098-6123-471

Lienard Odranew
ครูอัตราจ้าง

Forlong Bertrand Njukang
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา ขอนขว้าง
ครูอัตราจ้าง