ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา พานเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไตรรัตน์ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทองจันทร์ สลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ครู

นางสาวรัตติมา วระวาท
ครู

นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา
ครู

นางสาวดลนภา วิบูลย์คำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวนีย์ ปัดไธสง
ครูอัตราจ้าง

นางลู่ หลิว
ครูอัตราจ้าง