ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางกาญจนรพี มีหิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางไตรรัตน์ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางทองจันทร์ สลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวรัตติมา วระวาท
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจารี วาปีโส
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดลนภา วิบูลย์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอภิญญา สีเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Nancy Donwicha
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

Lienard Odranew
ครูอัตราจ้าง