ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางกาญจนรพี มีหิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางไตรรัตน์ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางทองจันทร์ สลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวรัตติมา วระวาท
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวดลนภา วิบูลย์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอภิญญา สีเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวเบญจารี วาปีโส
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางลู่ หลิว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

Nancy Donwicha
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

Miss. Onainyasha Mumhure
ครูอัตราจ้าง

Lienard Odranew