ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรัตน์ สำราญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวธัญญ์วรัตน์ อินธนูจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายจำนงค์ โสมา
ครูอัตราจ้าง