กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0813803915
อีเมล์ : pornthip1302@gmail.com

นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0971179309
อีเมล์ : supawadee101966@gmail.com

นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
เบอร์โทร : 08-1964-0857
อีเมล์ : yeesun.san@gmail.com

นางสาวธัญญ์วรัตน์ อินธนูจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0831285562
อีเมล์ : freedom0831285562@gmail.com

นายจำนงค์ โสมา
ครูอัตราจ้าง