ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวภัชรวีย์ จันทร์เขียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายพัฒนัย สุตนา
ครู

นางสาวจารุวรรณ โทษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3