ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิสมัย รังเพลีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพรรณ จันทร์เขียว
ครู

นายพัฒนัย สุตนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ โทษา
ครูอัตราจ้าง