กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 08-1058-0295
อีเมล์ : kongsuriya01@gmail.com

นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0812603260
อีเมล์ : krunok.kingdow@gmail.com

นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 081-3914202
อีเมล์ : sriburij@gmail.com

นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 08-9526-8501
อีเมล์ : ice_horn@hotmail.com

นางสาวภัชรวีย์ จันทร์เขียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0956658268
อีเมล์ : puirun22@gmail.com

นายพัฒนัย สุตนา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0943815651