ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิสมัย รังเพลีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวพรพรรณ จันทร์เขียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายพัฒนัย สุตนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ โทษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3