ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมโน มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายธารา วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสิทธิพล ยอดคำ
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย วังคะฮาด
ครูอัตราจ้าง