ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเทพ กาบคำบา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธารา วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอำนาจ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมโน มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครพล อัครวรรณ
ครูอัตราจ้าง