ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเทพ กาบคำบา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ศรีบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธารา วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอำนาจ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมโน มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายอัครพล อัครวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิพล ยอดคำ
ครูอัตราจ้าง