ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางนงเยาว์ สีใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางกัลยา นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางวาสนา สำราญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางดวงตา ดวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางขวัญตา มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุวรรณี อุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11