ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นายสุวิทย์ การะน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงตา ดวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางวาสนา สำราญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางนงเยาว์ สีใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางกัลยา นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางขวัญตา มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3