กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0892827422
อีเมล์ : pranee27422@gmail.com

นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0820470979
อีเมล์ : ruang1964m@gmail.com

นางดวงตา ดวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 090-258775
อีเมล์ : duangta.kws2508@gamail.com

นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0810009797
อีเมล์ : duenpen.don@gmail.com

นางขวัญตา มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0918677327
อีเมล์ : kwanta_aor@hotmail.com

นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0895767869
อีเมล์ : pipunpun@gmail.com

นางจารุวรรณ สงค์คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0630901477
อีเมล์ : Charuwan25744@gmail.com

นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0883094615
อีเมล์ : patchariyahatrawang@gmail.com

นางสาวสุวินา ไกรอ่อน
ครู

นางจีรวรรณ พานเมือง
ครู

นางสาวเจนจิรา สีน้อยขวา
ครู

นางสาวสุวรรณี อุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0622353942
อีเมล์ : oui.suwann@gmail.com