ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรเทพ บัณยวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ การะน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงตา ดวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา สำราญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงเยาว์ สีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญตา มาพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ครูผู้ช่วย

นายศรัญญู ชินดร
ครูอัตราจ้าง