ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

เขมนันท์ คำอาจ
พนักงานราชการ

ฤดีพิมล สีเสนซุย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีชัย จรัสแสง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล