บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวเขมนันท์ คำอาจ
พนักงานราชการ

นางสาวฤดีพิมล สีเสนซุย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0857562536
อีเมล์ : tukky0102@gmail.com

นายบรรพชา นาคำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายประสาท ศิริวิชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายธงชัย ดวงแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอุทัย ประเสริฐสุข
ยามรักษาการณ์

นางสาวแก้วใจ ฆ้องชมภู
แม่บ้าน

นายพรมมา ภักดีเฝือ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสมจันทร์ เนื่องวงษา
แม่บ้าน

นายวิรัช ถาบุญแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววราภรณ์ ยอดแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายพัฒนชัย สีมีงาม
ยามรักษาการณ์

นายสุรชาติ อินประจง
ลูกจ้างชั่วคราว