กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0874216552
อีเมล์ : teamjun2515@gmail.com

นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0831458544
อีเมล์ : duangjai.d2506@gmai.com

นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0933215616
อีเมล์ : pathranid2307@gmail.com

นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0872312865
อีเมล์ : wallapa.d@obec.moe.go.th

นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0892747472
อีเมล์ : arunee.ra@obec.moe.go.th

นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0836710794
อีเมล์ : kgnsad@yahoo.co.th

นายเทพา เยาวพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0933505969

นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sinanteera@gmail.com

นางเยาวเรศ ปริวันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0910453123
อีเมล์ : yaowarespariwanta@gmail.com

นายปิยะ ปัญญามงคล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0956623023
อีเมล์ : piyapom2506@hotmail.com

นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0996520006
อีเมล์ : srinakachaiyapruk@gmail.com

นางสาววราพร คันธภูมิ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0967388941
อีเมล์ : Waraporn.khant@gmail.com

นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0854964534
อีเมล์ : pattanaonl@hotmail.co.th

นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0918638608
อีเมล์ : siwineet@gmail.com

นายโชติ วิชัยชาญสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0910573208
อีเมล์ : chote.w@obec.moe.go.th

นายอัครชัย รัตนศิลป์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
เบอร์โทร : 0897111157
อีเมล์ : Akkarattana@gmail.com

นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0877218057

นางสาวคณิตา ซากัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : kanita.new@gmail.com

นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0910649365
อีเมล์ : krunoonui@gmail.com

นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0858526736
อีเมล์ : watcharapun@obec.moe.go.th

นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0864504055
อีเมล์ : penjun3200@gmail.com

นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายปรเมธ นนท์อามาตย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0871114672
อีเมล์ : ham.poramet@gmail.com

Miss nipabhorn seangtawee
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
เบอร์โทร : 0992935845
อีเมล์ : beutysusri@gmail.com

นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0899409344
อีเมล์ : kamonrat.s@obec.moe.go.th

นางสาวมินตรา บุตรมาตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0821095343
อีเมล์ : mintra29031997@gmail.com