ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทพา เยาวพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปุณฑริกา น้อยนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยาวเรศ ปริวันตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโชติ วิชัยชาญสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยะ ปัญญามงคล
ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวสุรียาวรรณ จันสด
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช
ครู

นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ครู

นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร
ครู

นายปรเมธ นนท์อามาตย์
ครู

นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ครูผู้ช่วย