กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0874216552
อีเมล์ : teamjun2515@gmail.com

นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0831458544
อีเมล์ : duangjai.d2506@gmai.com

นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0933215616
อีเมล์ : pathranid2307@gmail.com

นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0872312865
อีเมล์ : wallapa.d@obec.moe.go.th

นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0892747472
อีเมล์ : arunee.ra@obec.moe.go.th

นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0836710794
อีเมล์ : kgnsad@yahoo.co.th

นายเทพา เยาวพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0933505969

นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895748467
อีเมล์ : sinanteera@gmail.com

นางเยาวเรศ ปริวันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0910453123
อีเมล์ : yaowarespariwanta@gmail.com

นายปิยะ ปัญญามงคล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0956623023
อีเมล์ : piyapom2506@hotmail.com

นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0996520006
อีเมล์ : srinakachaiyapruk@gmail.com

นางสาววราพร คันธภูมิ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0967388941
อีเมล์ : Waraporn.khant@gmail.com

นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0854964534
อีเมล์ : pattanaonl@hotmail.co.th

นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0918638608
อีเมล์ : siwineet@gmail.com

โชติ วิชัยชาญสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0910573208
อีเมล์ : chote.w@obec.moe.go.th

นายอัครชัย รัตนศิลป์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0897111157
อีเมล์ : Akkarattana@gmail.com

นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0877218057

นางสาวคณิตา ซากัน
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : kanita.new@gmail.com

นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0858526736
อีเมล์ : watcharapun@obec.moe.go.th

นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0864504055
อีเมล์ : penjun3200@gmail.com

นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0865455786
อีเมล์ : 12146.Dee@gmail.com

นายปรเมธ นนท์อามาตย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0871114672
อีเมล์ : ham.poramet@gmail.com

นางสาวนิภาพร แสงทวี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0992935845
อีเมล์ : beutysusri@gmail.com

นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0899409344
อีเมล์ : kamonrat.s@obec.moe.go.th