ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นายเทพา เยาวพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเยาวเรศ ปริวันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายปิยะ ปัญญามงคล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววราพร คันธภูมิ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โชติ วิชัยชาญสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวคณิตา ซากัน
ครูชำนาญการ

นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายปรเมธ นนท์อามาตย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิภาพร แสงทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง
ครูผู้ช่วย