กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุขสวัส จันโสดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0873209414
อีเมล์ : suksawatjansoda@gmail.com

นายอภิชิต แนบชิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0859276455
อีเมล์ : apichit1962@gmail.com

นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0801787005

นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0877700733
อีเมล์ : sirins25@gmail.com

นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 08-0316-4299
อีเมล์ : paripurana21@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0973429957
อีเมล์ : chanpen2552@gmail.com

นางมณีลักษ์ ราชดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0885993623
อีเมล์ : user7064@gmail.com

นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0954916149
อีเมล์ : v_peak@hotmail.co.th

นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0862533345
อีเมล์ : rawissada@gmail.com

นางมลทิรา แสนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0956313385
อีเมล์ : montira.san@gmail.com

นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0918674669
อีเมล์ : prontip658@gmail.com

นางนภสร เสนาพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เบอร์โทร : 0956612897
อีเมล์ : ืืnapasonsenaporn959@gmail.com

นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0902914997
อีเมล์ : suphawadi.kku@gmail.com

นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0637592777
อีเมล์ : neung_reu-thai@hotmail.com

นางสาวชลธิชา สาชิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0944511159
อีเมล์ : tom_sachin@hotmail.com

นางกัญญภัทร บิลโพชน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0862375896
อีเมล์ : kanyphat2526bb@gmail.com

นายวิทยา โมฬา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0885573746
อีเมล์ : witthayamola@gmail.com

นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0626828615
อีเมล์ : sunny_fog@hotmail.co.th