ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุขสวัส จันโสดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอภิชิต แนบชิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายณรงค์ สรรพอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางมณีลักษ์ ราชดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางมลทิรา แสนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางนภสร เสนาพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวชลธิชา สาชิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางกัญญภัทร บิลโพชน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายวิทยา โมฬา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1