ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปนัดดา สิทธิขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนวพร แกล้วกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนุชนาฏ นาชัยดูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมินตรา กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำผัส สารมาคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางบุญญาพร ทาโว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางประทุมพร เคนหวด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัชฎา จันทวะฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวัฒน์ ชนะมาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9