ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปนัดดา สิทธิขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวพร แกล้วกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนุชนาฏ นาชัยดูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมินตรา กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางคำผัส สารมาคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญญาพร ทาโว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7