กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปนัดดา สิทธิขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 063-9536236
อีเมล์ : www.panadda.sit@obec.moe.go.th

นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 08-6399-4427

นางนวพร แกล้วกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0823168890
อีเมล์ : ajnawaporn@gmail.com

นางนุชนาฏ นาชัยดูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0878320648
อีเมล์ : kai22032512@gmail.com

นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0813927199

นางมินตรา กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0836762006
อีเมล์ : mintar.k@obec.moe.go.th

นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 083-3502077
อีเมล์ : duangrat32511@gmail.com

นางคำผัส สารมาคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0862292048
อีเมล์ : khamphat2508@gmail.com

นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0982459877

นางบุญญาพร ทาโว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0862220589
อีเมล์ : ิbunyaphon114244@gmail.com

นางประทุมพร เคนหวด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0810545722
อีเมล์ : pratumporn2507@gmail.com

นางรัชฎา จันทวะฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0926259265
อีเมล์ : cada.Leklek@gmail.com

นายธนาวัฒน์ ชนะมาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0845155904
อีเมล์ : Tanawad_spk@hotmail.com

นางสาวกาญจนาพร ทองยศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0893959359
อีเมล์ : kanjaja_@kkumail.com