ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปนัดดา สิทธิขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวพร แกล้วกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชนาฏ นาชัยดูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมินตรา กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำผัส สารมาคม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญญาพร ทาโว
ครูชำนาญการพิเศษ