คณะผู้บริหาร

นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 085-693-3448
อีเมล์ : peeranon10@gmail.com

นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทร : 0895720262
อีเมล์ : domnatekws@gmail.com

นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0847920146
อีเมล์ : kittijansen@gmail.com

นางสาวปรียาภรณ์ แสงปัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0885528633
อีเมล์ : sonpom2519@gmail.com

นางอรทัย วงศ์สถิตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0868613587
อีเมล์ : oratai.oompun@gmail.com