ประกาศโรงเรียน
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
___________________
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
          - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]    ตารางสอนสำหรับครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 13/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 12/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 11/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 10/2564)
ประกาศมาตรการลดภาระงาน และลดเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 9/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 8/2564)
ประกาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 7/2564)
การกำหนดนโยบาย และแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา
 
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
___________________
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
 
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
___________________
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด [Click ที่นี่]
 
 
ประกาศการสอบ เพื่อคัดห้องเรียน (ห้องปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ประกาศการสอบ เพื่อคัดห้องเรียน (ห้องปกติ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
___________
 

ขั้นตอนในการสอบ

1. ให้นักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องปกติ) ทุกคนเข้าสอบออนไลน์ ตามลิ้งค์ Click ที่นี่ [กด]  แบบทดสอบจะสามารถเข้าสอบได้ เมื่อถึงเวลาเท่านั้น

2. สอบใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

3. เวลาสอบ 09.00 น - 10.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

4. กรุณาเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกในการเข้าสอบออนไลน์

5. นักเรียน 1 คนสอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นการกด "ส่ง" ถือว่าสอบเสร็จสมบูรณ์

 
จุดประสงค์การสอบ

1. จัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม. 1 (ห้องเรียนปกติ)

2. ทดสอบความพร้อมของนักเรียนในการเรียนรูปแบบออนไลน์

ประกาศการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่ (ห้องปกติ) ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
 
ประกาศกำหนดการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4(ห้องปกติ)
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
__________________
 
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ดาวน์โหลด Click ที่นี่
 
 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ดาวน์โหลด Click ที่นี่
 
 
 
สถานที่มอบตัวและรายงานตัว 
 
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตามจุดต่างๆ ดังนี้
1. อาคาร 5   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 1 - 2
     2. โดมหน้าเสาธง   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 3 - 5
     3. หอประชุม   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 6 - 8
     4. โรงอาหาร   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 9 - 10
 
วัน เวลา ในการมอบตัวและรายงานตัว
 
     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายมอบตัว
 
     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 2,140 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) 
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 2,090 บาท (สองพันเก้าสิบบาท)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ Click ที่นี่
 
เอกสารและหลักฐานการมอบตัว
 
     1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา) 1 ฉบับ
     3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (มารดา) 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
     5. สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ โดยให้แนบฉบับจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
     7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ
     8. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป โดยอนุโลมให้ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้
     9. ใบมอบตัวนักเรียน ซึ่งสามารถโหลดเอกสารไปกรอกได้ก่อน  [ม. 1 Click ที่นี่]    [ม. 4 Click ที่นี่]
 
แนวปฏิบัติในการมอบตัว
 
     1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย (อนุโลมให้ใช้ชุดเดิมได้)
     2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขณะที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
     3. นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
     4. นักเรียนและผู้ปกครองต้องเดินเข้าทางประตู 1 เท่านั้น เพื่อผ่านการคัดกรอง COVID-19
     5. โรงเรียนจะดำเนินการสอบเพื่อจัดห้องเรียนใหม่อีกครั้งเมื่อมีการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)
     6. หากนักเรียนคนใดไม่มาทำการมอบตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่านักเรียนคนนั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 
 
หากมีข้อสงสัยใดๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด โปรดติดต่อ
 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. (043 761854), (093 5629662),(086 8613587), (097 214622)
 
- สอบถามผ่านทาง Line : Click ที่นี่
ประกาศยกเลิกการสอบเข้านักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
_______________
 
1. จำนวน 1 อัตรา  
 
2. ระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น 4 เดือน  (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25ุ64  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
3. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท
 
4. รับสมัคร วันที่ 14 – 25  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  26 พฤษภาคม 2564 
 
6. สถานที่รับสมัคร ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป (อาคาร ICT สีส้ม) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์      
7. กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดย สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน

8. ประกาศผลการสอบ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรีน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าเรียนต่อในชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
__________________

เปิดรับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)


หลักฐานในการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) /ถ่ายเอกสารและสำเนาถูกต้อง
(กรณีนักเรียนสมัครเรียนต่อระดับ ม. 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระฯวิทย์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 + มีผลการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตฯ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสารสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสารสำเนาถูกต้อง)

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
     1.1 กรอกข้อมูลในลิ้งค์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตามระดับที่นักเรียนต้องการสมัคร

               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click Link ที่นี่

               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click Link ที่นี่

     1.2 เตรียมข้อมูลที่ต้องใช้กรอก ดังนี้
          1) ข้อมูลนักเรียน ได้แก่
               - เลขประจำตัวประชาชน
               - ชื่อ - สกุล
               - e-mail
               - วัน เดือน ปีเกิด
               - ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ
               - ที่อยู่ปัจจุบัน
               - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
               - ผลการเรียน
          2) ข้อมูลบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง ได้แก่
               - ชื่อ - สกุล
               - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
     1.3 ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลที่บันทึกในระบบ

               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click Link ที่นี่

               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click Link ที่นี่
     1.4 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 29 เมษายน 2564 ในเพจโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
     1.5 เตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัคร โดยเขียนห้องสอบและลำดับที่สอบ กำกับไว้ที่เอกสาร ซึ่งดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     1.6 ส่งเอกสารในข้อ 1.5 ในวันที่เข้าสอบคัดเลือก

 

**หากปรากฏว่าผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ**


2. สมัครด้วยตนเอง มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
     2.1 เดินทางมาสมัคร ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 1 : สีม่วง) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด)
     2.2 รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)
     2.3 กรอกใบสมัคร แล้วยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่คณะกรรมการรับสมัคร
     2.4 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 29 เมษายน 2564 ในเพจโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
1. วันที่สอบคัดเลือก
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
2. เอกสาร/หลักฐานในการเข้าสอบ
     2.1 ผู้สมัครออนไลน์ เอกสารในข้อ 1.5 + บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
     2.2 ผู้สมัครด้วยตนเอง บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้

3. การแต่งกาย ชุดนักเรียนระดับชั้นเดิม/โรงเรียนเดิม พร้อมสวมหน้ากากอนามันตลอดเวลา

 

หากมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าเรียนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางอรทัย วงศ์สถิตย์ (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) โทร. 0868613587

น.ส.รัตติมา วระวาท (หัวหน้างานรับนักเรียน) โทร. 0935629662

น.ส.พัชรียา ฮาตระวัง (เลขานุการงานรับนักเรียน) โทร.0883094615

น.ส.คณิตา ซากัน (ครูผู้ดูแลระบบงานรับนักเรียน) โทร.0636615950

น.ส.นิภาพร แสงทวี (ครูผู้ดูแลระบบงานรับนักเรียน) โทร. 0926454953

สอบถามผ่านทาง Line : Click Link

 

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีพิเศษ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4