ข่าวแนะแนวและการศึกษาต่อ
สถาบันติวสอบตำรวจ ปี 2564
 
สถาบันติวเข้มเพื่อสอบคัดเลือกตำรวจ
______________________________
 
”เพราะความสำเร็จ ไม่ได้มาง่ายๆ”
ท่านที่มีความสนใจเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบนายสิบตำรวจ ปี 2564
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
 
โครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
 
 

โครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
_____________________
 
 
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก 3 ปีต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2564 ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) และ ประเภททุน 2 ปี(ปวส./อนุปริญญา) ซึ่งมีประเภททุนและคุณสมบัติ ดังนี้
 
1. ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) พร้อมค่าครองชีพ 6,500-7,500 บาท/เดือนมีสาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาช่างยนต์
1.2 สาขาเมคคาทรอนิกส์

2. ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) พร้อมค่าครองชีพ 7,500 บาท/เดือน มีสาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาการโรงแรม (ออกแบบและการตกแต่งอาหาร)
2.2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (โมบายแอปพลิเคชั่น)
2.3 สาขาดิจิทัลกราฟิก

3. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
3.1 ครอบครัวยากจน มีรายได้ต่อคนต่อครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
3.2 เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป (ไม่ค้างปี)
3.3 มีผู้รับรอง 3 คน
 
ติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.siamtech.ac.th