ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียน
ประกาศการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่ (ห้องปกติ) ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
 
ประกาศกำหนดการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4(ห้องปกติ)
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
__________________
 
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ดาวน์โหลด Click ที่นี่
 
 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ดาวน์โหลด Click ที่นี่
 
 
 
สถานที่มอบตัวและรายงานตัว 
 
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตามจุดต่างๆ ดังนี้
1. อาคาร 5   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 1 - 2
     2. โดมหน้าเสาธง   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 3 - 5
     3. หอประชุม   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 6 - 8
     4. โรงอาหาร   รับรายงานตัวและมอบตัว   ห้องที่ 9 - 10
 
วัน เวลา ในการมอบตัวและรายงานตัว
 
     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายมอบตัว
 
     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 2,140 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) 
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 2,090 บาท (สองพันเก้าสิบบาท)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ Click ที่นี่
 
เอกสารและหลักฐานการมอบตัว
 
     1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา) 1 ฉบับ
     3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (มารดา) 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
     5. สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ โดยให้แนบฉบับจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
     7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ
     8. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป โดยอนุโลมให้ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้
     9. ใบมอบตัวนักเรียน ซึ่งสามารถโหลดเอกสารไปกรอกได้ก่อน  [ม. 1 Click ที่นี่]    [ม. 4 Click ที่นี่]
 
แนวปฏิบัติในการมอบตัว
 
     1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย (อนุโลมให้ใช้ชุดเดิมได้)
     2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขณะที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
     3. นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
     4. นักเรียนและผู้ปกครองต้องเดินเข้าทางประตู 1 เท่านั้น เพื่อผ่านการคัดกรอง COVID-19
     5. โรงเรียนจะดำเนินการสอบเพื่อจัดห้องเรียนใหม่อีกครั้งเมื่อมีการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)
     6. หากนักเรียนคนใดไม่มาทำการมอบตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่านักเรียนคนนั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 
 
หากมีข้อสงสัยใดๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด โปรดติดต่อ
 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. (043 761854), (093 5629662),(086 8613587), (097 214622)
 
- สอบถามผ่านทาง Line : Click ที่นี่
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 136 ครั้ง