ภาพกิจกรรม
รับมอบตัวนักเรียน ม.1
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


เนื่องจากในภาวะโรคระบาด โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามบริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึง
รวมทั้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และคำนึงถึงหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด

รูปภาพเพิ่มเติม  Click
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,16:08   อ่าน 773 ครั้ง