ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุเทพ กาบคำบา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ