ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 191652
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 191668
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 191651
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 191662
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 191694
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 191705
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 191693
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 191686
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 191713
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 191717
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.74 KB 191719
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 191941
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 191661
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 191659
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 191685
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 191691
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 191690
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 191686
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 191700
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 191677
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 191679
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 191745
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 191804
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 191863
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.93 KB 37109
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 82.34 KB 37175
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 191654
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 191663
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 191646
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 191649
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 191645
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 191648
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 191651
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 191688
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 191648
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 191664
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 191650
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 191654
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 191645
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 191666
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 192243
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 191655
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 192135
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 191677
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 191723
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 191652
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 191655
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 193078
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 191655
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 191660
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 191648
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 191657
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 191643
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 191641
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 191672
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 191646
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 191648
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 191818
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 191646
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 191646
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 191647
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 191646
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 191649
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 191702
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 18043
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 18041
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 18043
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 18043
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 18041
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 191606
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 191604
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 191604
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 191609
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 191645
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 191647
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 191649
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 191642
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 191647
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 191652
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 191643
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 191651
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 191641
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 191649
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 191651
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 191653
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 191650
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 191648
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 191646
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 191653
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 191659
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 191616
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 191615
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 191619
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 191614
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 191605
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 191606
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 191606
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 191604
ประเมินสมรรถนะนักเรียน 1/2563
ม. 6/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.42 KB 191479
ม. 6/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.61 KB 191472
ม. 6/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.47 KB 191475
ม. 6/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.55 KB 191470
ม. 6/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 191472
ม. 6/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 191470
ม. 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 191471
ม. 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.87 KB 191472
ม. 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.35 KB 191473
ม. 5/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.67 KB 191469
ม. 5/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.49 KB 191472
ม. 5/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.76 KB 191477
ม. 5/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.54 KB 191470
ม. 5/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.68 KB 191473
ม. 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 191472
ม. 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 191470
ม. 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.55 KB 191469
ม. 4/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.51 KB 191471
ม. 4/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.28 KB 191473
ม. 4/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.5 KB 191475
ม. 4/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.64 KB 191473
ม. 4/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.53 KB 191474
ม. 4/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.3 KB 191473
ม. 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.03 KB 191474
ม. 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.7 KB 191471
ม. 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.84 KB 191471
ม. 3/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.97 KB 191472
ม. 3/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.71 KB 191471
ม. 3/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.88 KB 191473
ม. 3/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.79 KB 191475
ม. 3/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.82 KB 191475
ม. 3/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 191472
ม. 3/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 191472
ม. 3/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.36 KB 191472
ม. 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.23 KB 191469
ม. 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 191471
ม. 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 191470
ม. 2/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.96 KB 191470
ม. 2/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 191471
ม. 2/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.88 KB 191468
ม. 2/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 191468
ม. 2/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.2 KB 191474
ม. 2/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 191470
ม. 2/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.94 KB 191473
ม. 2/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.11 KB 191471
ม. 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 191474
ม. 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 191472
ม. 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.21 KB 191471
ม. 1/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 191474
ม. 1/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.22 KB 191470
ม. 1/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.41 KB 191469
ม. 1/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 191469
ม. 1/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 191472
ม. 1/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 191468
ม. 1/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 191470
ม. 1/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.56 KB 191470
ม. 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 191470
ม. 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.06 KB 191474
ม. 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.01 KB 191475