ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 178
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 192
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 180
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 186
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 191
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 216
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 216
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 214
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 238
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 230
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.74 KB 244
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 359
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 185
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 181
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 188
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(ขอใช้เงินในโครงการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.02 KB 194
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(ขอใช้เงินในโครงการ) Word Document ขนาดไฟล์ 82.32 KB 209
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 211
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 218
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 218
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 227
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 200
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 205
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 251
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 307
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 357
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 180
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 185
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 177
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 176
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 176
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 177
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 179
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 214
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 177
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 178
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 177
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 175
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 176
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 180
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 192
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 176
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 179
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 181
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 192
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 176
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 175
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 178
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 183
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 181
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 174
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 174
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 173
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 172
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 171
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 173
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 176
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 175
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 178
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 173
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 173
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 174
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 188
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 191
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 135
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 134
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 134
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 137
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 174
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 176
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 175
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 173
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 175
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 176
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 173
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 180
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 171
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 177
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 179
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 184
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 180
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 176
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 178
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 181
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 188
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 146
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 139
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 143
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 137
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 135
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 136
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 136
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 136
ประเมินสมรรถนะนักเรียน 1/2563
ม. 6/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.42 KB 0
ม. 6/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.61 KB 0
ม. 6/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.47 KB 1
ม. 6/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.55 KB 0
ม. 6/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 0
ม. 6/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 0
ม. 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 0
ม. 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.87 KB 0
ม. 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.35 KB 0
ม. 5/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.67 KB 0
ม. 5/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.49 KB 0
ม. 5/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.76 KB 0
ม. 5/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.54 KB 0
ม. 5/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.68 KB 0
ม. 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 0
ม. 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 0
ม. 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.55 KB 0
ม. 4/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.51 KB 0
ม. 4/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.28 KB 0
ม. 4/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.5 KB 0
ม. 4/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.64 KB 0
ม. 4/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.53 KB 0
ม. 4/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.3 KB 0
ม. 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.03 KB 0
ม. 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.7 KB 0
ม. 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.84 KB 0
ม. 3/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.97 KB 0
ม. 3/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.71 KB 0
ม. 3/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.88 KB 0
ม. 3/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.79 KB 0
ม. 3/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.82 KB 0
ม. 3/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 0
ม. 3/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 0
ม. 3/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.36 KB 0
ม. 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.23 KB 0
ม. 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 0
ม. 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 0
ม. 2/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.96 KB 0
ม. 2/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 0
ม. 2/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.88 KB 0
ม. 2/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 0
ม. 2/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.2 KB 0
ม. 2/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 0
ม. 2/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.94 KB 0
ม. 2/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.11 KB 0
ม. 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 0
ม. 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 0
ม. 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.21 KB 0
ม. 1/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 0
ม. 1/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.22 KB 0
ม. 1/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.41 KB 0
ม. 1/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 0
ม. 1/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 0
ม. 1/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 0
ม. 1/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 0
ม. 1/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.56 KB 0
ม. 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 0
ม. 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.06 KB 0
ม. 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.01 KB 0