ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 1226
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 900
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 1016
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 1169
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 849
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 1110
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 1246
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 946
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 1123
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 1063
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1154
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 963
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.74 KB 1161
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 887
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 1139
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 1215
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 1290
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 1266
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 985
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 1155
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 849
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 1158
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 1106
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 1181
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 1370
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 1347
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.93 KB 1267
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 82.34 KB 1054
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 1059
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 956
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 1233
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 1100
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 1047
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 1194
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 1170
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 933
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 1162
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 1280
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 1050
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 1137
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 1314
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 1076
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 1119
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 1294
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 1407
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 986
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 1131
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 866
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 1246
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 1010
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 878
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 1283
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 1152
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 1055
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 1173
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 1276
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 1138
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 1284
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 1160
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 1155
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1148
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 887
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 987
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 1240
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 1249
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 947
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 1212
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 930
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 973
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 1159
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 1102
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 1029
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 1171
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 1008
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 916
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 1027
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 1044
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1181
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 877
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 1134
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 979
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1104
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 1224
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 1195
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 981
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 1014
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 1271
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 1093
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 974
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 1150
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 897
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1230
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 1022
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 1102
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 1096
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 966
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 1057
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 897
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 1041
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 912
ประเมินสมรรถนะนักเรียน 1/2563
ม. 6/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.42 KB 1227
ม. 6/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.61 KB 1217
ม. 6/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.47 KB 877
ม. 6/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.55 KB 856
ม. 6/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 981
ม. 6/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 995
ม. 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 1006
ม. 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.87 KB 1037
ม. 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.35 KB 1241
ม. 5/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.67 KB 1129
ม. 5/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.49 KB 1149
ม. 5/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.76 KB 1099
ม. 5/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.54 KB 900
ม. 5/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.68 KB 1074
ม. 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 992
ม. 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 1294
ม. 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.55 KB 1121
ม. 4/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.51 KB 1131
ม. 4/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.28 KB 953
ม. 4/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.5 KB 894
ม. 4/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.64 KB 907
ม. 4/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.53 KB 1199
ม. 4/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.3 KB 871
ม. 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.03 KB 916
ม. 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.7 KB 927
ม. 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.84 KB 1182
ม. 3/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.97 KB 1186
ม. 3/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.71 KB 1207
ม. 3/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.88 KB 946
ม. 3/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.79 KB 953
ม. 3/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.82 KB 885
ม. 3/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 1216
ม. 3/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 1080
ม. 3/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.36 KB 1179
ม. 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.23 KB 1147
ม. 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 1241
ม. 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 1050
ม. 2/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.96 KB 1173
ม. 2/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 934
ม. 2/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.88 KB 1015
ม. 2/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 1262
ม. 2/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.2 KB 950
ม. 2/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 1026
ม. 2/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.94 KB 963
ม. 2/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.11 KB 1150
ม. 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 917
ม. 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 1061
ม. 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.21 KB 1085
ม. 1/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 944
ม. 1/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.22 KB 1232
ม. 1/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.41 KB 1004
ม. 1/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 994
ม. 1/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 940
ม. 1/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 1213
ม. 1/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 936
ม. 1/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.56 KB 1278
ม. 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 1019
ม. 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.06 KB 1101
ม. 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.01 KB 895