ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 24800
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 24500
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 24594
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 24735
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 24463
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 24685
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 24817
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 24509
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 24706
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 24624
เอกสารงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 4223
คู่มือหรือแนวทางในการขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.5 KB 4245
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 4243
แบบฟร์อมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 4237
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 24727
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 24523
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.74 KB 24734
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 24458
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 24816
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 24794
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 24890
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 26542
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 24565
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 24720
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 24421
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 24725
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 24663
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 24765
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 25009
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 25000
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197 KB 7252
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.78 KB 7246
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 24645
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 24523
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 24808
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 24669
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 24612
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 24848
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 24732
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 24501
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 24736
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 24868
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 24639
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 25236
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 26069
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 24834
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 25863
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 25294
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 27437
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 24578
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 25100
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 24546
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 24826
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 24589
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 24465
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 24872
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 24727
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 24635
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 24768
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 24859
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 24743
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 24979
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 24759
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 25433
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 24724
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 24462
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 24560
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 24808
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 24822
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 24551
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 24764
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 24493
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 24537
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 24735
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 24657
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 24595
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 24731
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 24578
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 24472
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 24585
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 24601
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 24762
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 24434
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 24697
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 24537
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 24683
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 24783
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 24754
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 24547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 24575
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 24835
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 24653
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 24543
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 24718
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 24464
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 24801
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 24592
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 24666
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 24653
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 24523
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 24620
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 24452
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 24599
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 24472
ประเมินสมรรถนะนักเรียน 1/2563
ม. 6/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.42 KB 24791
ม. 6/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.61 KB 24770
ม. 6/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.47 KB 24440
ม. 6/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.55 KB 24411
ม. 6/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 24539
ม. 6/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 24547
ม. 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 24569
ม. 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.87 KB 24592
ม. 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.35 KB 24801
ม. 5/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.67 KB 24686
ม. 5/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.49 KB 24704
ม. 5/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.76 KB 24658
ม. 5/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.54 KB 24454
ม. 5/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.68 KB 24630
ม. 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 24552
ม. 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 24849
ม. 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.55 KB 24690
ม. 4/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.51 KB 24685
ม. 4/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.28 KB 24503
ม. 4/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.5 KB 24448
ม. 4/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.64 KB 24463
ม. 4/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.53 KB 24748
ม. 4/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.3 KB 24431
ม. 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.03 KB 24474
ม. 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.7 KB 24482
ม. 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.84 KB 24738
ม. 3/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.97 KB 24743
ม. 3/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.71 KB 24767
ม. 3/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.88 KB 24502
ม. 3/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.79 KB 24509
ม. 3/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.82 KB 24434
ม. 3/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 24776
ม. 3/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 24637
ม. 3/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.36 KB 24737
ม. 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.23 KB 24702
ม. 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 24791
ม. 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 24613
ม. 2/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.96 KB 24729
ม. 2/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 24484
ม. 2/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.88 KB 24568
ม. 2/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 24819
ม. 2/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.2 KB 24508
ม. 2/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 24575
ม. 2/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.94 KB 24515
ม. 2/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.11 KB 24703
ม. 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 24472
ม. 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 24617
ม. 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.21 KB 24640
ม. 1/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 24507
ม. 1/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.22 KB 24782
ม. 1/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.41 KB 24559
ม. 1/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 24552
ม. 1/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 24500
ม. 1/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 24764
ม. 1/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 24495
ม. 1/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.56 KB 24834
ม. 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 24574
ม. 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.06 KB 24663
ม. 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.01 KB 24453