ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 123588
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 123301
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 123381
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 123516
>เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 123265
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 123502
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 123608
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 123298
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 123496
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 123443
เอกสารงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 103004
คู่มือหรือแนวทางในการขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.5 KB 103021
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 103023
แบบฟร์อมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 103013
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศที่ 7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.82 KB 41097
ประกาศที่ 6 มาตรการในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.35 KB 41096
ประกาศที่ 5 มาตรการในการปูองกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.45 KB 41097
ประกาศที่ 4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.87 KB 41099
ประกาศที่ 3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.64 KB 41100
ประกาศที่ 2 มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.93 KB 41097
ประกาศที่ 1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.12 KB 41099
งานธุรการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 58.86 KB 38289
แบบฟอร์มหนังสือภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 38288
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 59.02 KB 38290
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 38286
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร(เริ่มใช้ 2 เมษายน 2565)
แบบประเมินฯ ผอ.(เชี่ยวชาญขึ้นไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 31924
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 31933
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 31924
แบบประเมินฯ ผอ.(ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 31925
แบบประเมินฯ เชี่ยวชาญพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 31925
แบบประเมินฯ ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 31925
แบบประเมินฯชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 31978
แบบประเมินฯครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 31944
แบบประเมินครู (ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 31953
แบบประเมินครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.99 KB 31933
หลักการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 31927
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตไปราชการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 422
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.93 KB 422
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 123506
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 123300
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 123719
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 123609
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 123696
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 125325
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 123361
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 123525
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 123234
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 123512
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 123456
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 123562
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 123821
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 123814
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197 KB 106044
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.78 KB 106045
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 123428
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 123333
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 123588
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 123468
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 123398
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 123701
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 123539
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 123307
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 123519
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 123677
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 123482
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 124676
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 124852
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 124430
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 126263
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 124074
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 128737
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 123403
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 124121
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 123324
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 123608
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 123377
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 123265
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 123652
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 123610
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 123411
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 123549
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 123650
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 123525
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 123758
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 123772
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 124856
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123542
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 123242
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 123350
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 123632
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 123606
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 123372
แบบฟอร์มงานพัสดุ
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.6/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.1 KB 83
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.5/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.43 KB 94
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.4/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.79 KB 84
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.3/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.25 KB 90
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.66 KB 84
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.67 KB 88
หนังสือมอบอำนาจ(จัดจ้างรถ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.67 KB 33641
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 123541
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 123268
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 123314
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 123512
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 123433
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 123393
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 123535
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 123355
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 123246
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 123362
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 123386
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 123549
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 123220
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 123479
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 123317
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123459
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 123566
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.52 KB 41095
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 41096
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.9 KB 41097
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 41097
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 41096
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 41099
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 41098
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 41097
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 41098
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 41096
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.2 KB 41096
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)-2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.7 KB 41097
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)-2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 41097
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 41099
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 41098
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 41097
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)-2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 41098
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 41099
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 123531
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 123382
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 123441
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 123430
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123314
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 123397
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 123228
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 123376
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 123248