ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 259092
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 259112
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 259092
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 259104
เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 259132
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 259146
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 259126
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 259115
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 259152
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 259161
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 5142
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 5142
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.74 KB 259162
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (สายผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 259393
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 259127
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 259101
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 259123
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 259127
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 259134
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 259113
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 259127
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 259115
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 259108
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 259191
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 259247
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 259359
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.93 KB 104540
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ(แบบแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 82.34 KB 104604
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 259098
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 259095
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 259089
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 259080
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 259074
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 259084
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 259084
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 259122
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 259081
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 259142
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 259078
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 259253
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 259210
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 259299
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 260648
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 259082
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 261173
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 259150
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 259658
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 259081
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 259090
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 260507
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 259081
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 259091
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 259076
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 259095
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 259076
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 259067
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 259145
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 259073
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 259087
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 259824
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 259077
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 259074
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 259073
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 259072
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 259079
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 259216
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 85468
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 85463
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 85469
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 85493
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 85461
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 259029
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 259024
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 259022
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 259033
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 259071
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 259074
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 259077
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 259065
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 259069
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 259081
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 259073
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 259074
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 259057
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 259074
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 259077
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 259079
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 259075
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 259073
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 259068
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 259077
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 259085
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 259050
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 259048
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 259049
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 259047
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 259027
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 259029
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 259030
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 259028
ประเมินสมรรถนะนักเรียน 1/2563
ม. 6/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.42 KB 258903
ม. 6/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.61 KB 258892
ม. 6/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.47 KB 258896
ม. 6/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.55 KB 258891
ม. 6/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 258891
ม. 6/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 258889
ม. 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.4 KB 258891
ม. 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.87 KB 258893
ม. 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.35 KB 258892
ม. 5/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.67 KB 258890
ม. 5/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.49 KB 258894
ม. 5/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.76 KB 258897
ม. 5/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.54 KB 258894
ม. 5/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.68 KB 258893
ม. 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 258899
ม. 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 258894
ม. 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.55 KB 258895
ม. 4/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.51 KB 258890
ม. 4/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.28 KB 258898
ม. 4/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.5 KB 258892
ม. 4/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.64 KB 258893
ม. 4/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.53 KB 258891
ม. 4/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.3 KB 258896
ม. 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.03 KB 258892
ม. 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.7 KB 258896
ม. 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.84 KB 258895
ม. 3/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.97 KB 258897
ม. 3/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.71 KB 258891
ม. 3/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.88 KB 258895
ม. 3/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.79 KB 258898
ม. 3/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.82 KB 258895
ม. 3/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.35 KB 258894
ม. 3/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 258895
ม. 3/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.36 KB 258892
ม. 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.23 KB 258894
ม. 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 258895
ม. 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 258893
ม. 2/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.96 KB 258897
ม. 2/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 258890
ม. 2/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.88 KB 258883
ม. 2/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 258888
ม. 2/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.2 KB 258896
ม. 2/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 258890
ม. 2/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.94 KB 258894
ม. 2/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.11 KB 258894
ม. 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.15 KB 258896
ม. 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 258894
ม. 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.21 KB 258889
ม. 1/11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 258893
ม. 1/10 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.22 KB 258891
ม. 1/9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.41 KB 258895
ม. 1/8 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.32 KB 258883
ม. 1/7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 258896
ม. 1/6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.25 KB 258893
ม. 1/5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 258893
ม. 1/4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.56 KB 258894
ม. 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.19 KB 258894
ม. 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.06 KB 258895
ม. 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.01 KB 258896