ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 146765
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146500
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสถานศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.19 KB 146559
คู่มือการให้บริการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.63 KB 146696
>เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต 146585
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146695
ประเภทของค่าใข้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.95 KB 146786
จุดเน้น สพม.26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.33 KB 146466
กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 146697
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 146630
เอกสารงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 126177
คู่มือหรือแนวทางในการขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.5 KB 126191
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 126194
แบบฟร์อมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.16 KB 126177
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศที่ 7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.82 KB 64262
ประกาศที่ 6 มาตรการในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.35 KB 64261
ประกาศที่ 5 มาตรการในการปูองกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.45 KB 64260
ประกาศที่ 4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.87 KB 64267
ประกาศที่ 3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.64 KB 64262
ประกาศที่ 2 มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.93 KB 64259
ประกาศที่ 1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.12 KB 64261
งานธุรการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 58.86 KB 61465
แบบฟอร์มหนังสือภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 23.61 KB 61455
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 59.02 KB 61455
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 61451
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร(เริ่มใช้ 2 เมษายน 2565)
แบบประเมินฯ ผอ.(เชี่ยวชาญขึ้นไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 55092
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 55115
แบบประเมินฯ ผอ.(ชำนาญการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 55095
แบบประเมินฯ ผอ.(ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 55096
แบบประเมินฯ เชี่ยวชาญพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 55090
แบบประเมินฯ ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 55092
แบบประเมินฯชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 55246
แบบประเมินฯครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 55141
แบบประเมินครู (ไม่มีวิทยะฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 55168
แบบประเมินครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.99 KB 55123
หลักการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 55095
แบบฟอร์ม
ขออนุญาตไปราชการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 23604
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.93 KB 23598
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 146682
ขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.75 KB 146471
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบเป็นเอกสารแก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 581.5 KB 147050
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.12 KB 146793
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.99 KB 146899
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.72 KB 148498
รายงานโครงการ/แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 585 KB 146545
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.11 KB 146717
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 146436
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 146680
แบบฟอร์มกองทุนคุณธรรม(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 146632
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.21 KB 146764
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.64 KB 147021
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 147021
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197 KB 129243
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.78 KB 129243
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146598
คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคลากร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.58 KB 146519
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.71 KB 146759
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.87 KB 146644
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 146572
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.08 KB 147162
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.85 KB 146718
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 916.06 KB 146501
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.69 KB 146692
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.58 KB 146855
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.64 KB 146868
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.16 KB 148355
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.24 KB 148027
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.05 KB 148952
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.26 KB 150281
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.21 KB 147243
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.27 KB 153339
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.9 KB 146585
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.55 KB 147410
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 698.25 KB 146487
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.74 KB 146772
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.21 KB 146549
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) 146431
แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.93 KB 146824
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.83 KB 146960
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.64 KB 146574
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 146719
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.01 KB 146814
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.05 KB 146689
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.99 KB 146931
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.99 KB 147118
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.17 KB 149902
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146748
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.93 KB 146419
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.79 KB 146527
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.08 KB 146986
>แผนปฏิบัติการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) 146772
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ พ.ศ.2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146582
แบบฟอร์มงานพัสดุ
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.6/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.1 KB 23259
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.5/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.43 KB 23274
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.4/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.79 KB 23261
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.3/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.25 KB 23270
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.66 KB 23272
รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียนฟรี ม.1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.67 KB 23268
หนังสือมอบอำนาจ(จัดจ้างรถ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.67 KB 56810
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.07 KB 146707
ขอเบิกบิลน้ำมัน (.doc) Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 146434
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 146484
แบบ อส4 (แทนการติดสแตมป์อากร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.17 KB 146683
ตารางบันทึการดูดสิ่งปฏิกูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.17 KB 146603
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146577
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.48 KB 146713
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146524
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.88 KB 146410
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 146532
รายงานการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.74 KB 146558
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146732
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 146387
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.7 KB 146645
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.53 KB 146482
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146622
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.88 KB 146729
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.52 KB 64256
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 64263
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.9 KB 64258
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 64265
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 64263
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 64266
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 64265
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 64264
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 64259
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 64257
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.2 KB 64263
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)-2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.7 KB 64258
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)-2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 64258
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 64260
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 64265
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)-2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 64258
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)-2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 64259
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1)-2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 64260
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.07 KB 146693
เอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 146551
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.34 KB 146611
ตัวอย่างการจัดเก็บ_13_แฟ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.33 KB 146607
5คู่มือ_ผอ_ประเมิน_ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146483
4วฐ1-3_ปรับปรุง_สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146560
3เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146392
2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตาม-ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146544
1การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู(ช่วงเปลี่ยนผ่าน)ตาม__ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146415