กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
กฎหมายด้านการปฏิบัติงาน

ที่ ชื่อกฎหมาย ไฟล์ดาวน์โหลด
1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Download
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
3 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Download
4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
Download
5 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Download
6 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 Download
8 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
Download