ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
จำนวนนักเรียน


จำนวนข้าราชการครู


จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว