ที่ตั้งของโรงเรียน
ที่ตั้งของโรงเรียน

     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ห่างจากโรงพยาบาลโกสุมพิสัยประมาณ 500 เมตร และตั้งอยู่ติดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโกสุมพิสัย

     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงซึ่งพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับบึงกุยมีพื้นที่ประมาณ 132 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และอยู่ใกล้กับลำน้ำชี โดยมีเส้นทางคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดิน
ตัดผ่าน 3 เส้นทางคือ

     • สายมหาสารคาม – ท่าพระ
     • สายโกสุมพิสัย – เชียงยืน
     • สายโกสุมพิสัย – โสกขุ่น

     
โรงเรียนโกสุมพิสัยห่างจากศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 28 กิโลเมตร

           • ทิศเหนือ      ติดกับอำเภอเชียงยืนและอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
           • ทิศใต้        ติดกับอำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม     
           • ทิศตะวันออก   ติดกับอำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
           • ทิศตะวันตก    ติดกับตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น