หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551