ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนชั้นนำ
ในการสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปีการศึกษา 2563"อัตลักษณ์
"เป็นคนดี มีจิตอาสา"


เอกลักษณ์
"โรงเรียนมาตรฐานสากล บนวิถีไทย"


ค่านิยม
จิตอาสา (Service mind)