ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     
 
รงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2514
เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษารับนักเรียนทั้ง ชาย หญิง เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)
โดยปีแรกเปิดรับนักเรียนในชั้น ม.ศ. 1 จำานวน 2 ห้องมีจำานวนนักเรียนรวม 90 คน ในปีแรก
ที่เริ่มก่อตั้งไม่ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คงอาศัยที่โรงเรียนโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ป. 5-7) และได้อาศัยครู อาจารย์ของโรงเรียนโกสุมพิสัยช่วยเหลือด้วย ผู้บริหารคนแรก
คือ นายประยงค์ ชัยวงษา พ.ม., กศ.บ
 

 
   
 
ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 11-11-11
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 10-10-10 รวม 63 ห้องเรียน มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,003 คน
โดยแยกเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 1,154 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำานวน 849 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 114 คน เป็นชาย จำานวน 35 คน เป็นหญิง
จำนวน 79 คน บริหารโรงเรียนโดย นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์